OCR Notice of Non-Discrimination

Keck Medicine of USC complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, age, sex, religion, marital status, national origin, sexual orientation, gender identity, personal appearance, disability, or genetic information.

Keck Medicine of USC does not exclude people or treat them differently because of race, color, age, sex, religion, marital status, national origin, sexual orientation, gender identity, personal appearance, disability, or genetic information.

Keck Medicine of USC

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language Interpreters
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, contact the Office of Patient and Family Experience.

If you believe that Keck Medicine of USC has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, age, sex, religion, marital status, national origin, sexual orientation, gender identity, personal appearance, disability, or genetic information, you can file a grievance with:

Office of Patient and Family Experience
Keck Hospital of USC
First Floor
1133 San Pablo St.
Los Angeles, CA 90033
(323) 442-9516

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, the Office of Patient and Family Experience is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201
Toll Free: (800) 868-1019(800) 537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at hhs.gov/sites/default/files/ocr-cr-complaint-form-package.pdf.

Interpreter Services

ATTENTION: If you speak Spanish, Chinese, Vietnamese, Tagalog, Korean, Armenian, Persian-Farsi, Russian, Japanese, Arabic, Punjabi, Cambodian, Hmong, Hindi, or Thai—call the number below for free language assistance services.

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al (800) 872-2273.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (800) 872-2273

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. (800) 872-2273.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. (800) 872-2273.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (800) 872-2273 번으로 전화해 주십시오.

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร (800) 872-2273.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք (800) 872-2273.

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما
(800) 872-2273 بگیرید تماس

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (800) 872-2273.

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。(800) 872-2273 まで、お電話にてご連絡ください。

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم- رقم
(800) 872-2273

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। (800) 872-2273 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ (800) 872-2273

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau (800) 872-2273.

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। (800) 872-2273 पर कॉल करें।

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร (800) 872-2273.

1-800-USC-CARE (800-872-2273)

Notice of Non-Discrimination from the USC Office for Equity, Equal Opportunity and Title IX
To learn more about USC’s non-discrimination policy, please click here.

Latest News & Articles